Algemene voorwaarden voor HartstikkeGezond (KvK 54526094).

Artikel 1. Definities

De praktijk: HartstikkeGezond

De Therapeut: de natuurlijke persoon die de behandelingen uitvoert.

De cliënt: de natuurlijke persoon die aan HartstikkeGezond opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten tussen HartstikkeGezond enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door HartstikkeGezond zijn bevestigd. In dit geval blijven overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming, wijziging en duur van de overeenkomst

De overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat cliënt akkoord is gegaan met de prijsopgave en/of behandelplan en vangt aan op het moment van het eerste consult.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij cursussen.

Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst pas tot stand nadat HartstikkeGezond schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.

Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering opdracht

Therapeut bepaalt de wijze waarop de behandelingen worden uitgevoerd, maar dit zal altijd in overleg gebeuren met de cliënt.

Therapeut voert de opdracht uit in overeenstemming met de afspraken die zijn gemaakt in de overeenkomst en/of behandelplan.

Artikel 5. Annulering

Afspraken dienen telefonisch op werkdagen, minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Een afspraak op maandag 12.00 uur dient dus uiterlijk vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt, gezien de gereserveerde tijd, het gehele consult bedrag verschuldigd.

HartstikkeGezond is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal HartstikkeGezond eveneens 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding

Therapeut is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de behandelingen zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door cliënt ter beschikking is gesteld. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke regels de Therapeut een informatieplicht opleggen en gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen gebruik voor statistische doeleinden en/of wetenschappelijke onderzoeken.

HartstikkeGezond zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 7. Overmacht

Indien HartstikkeGezond zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat HartstikkeGezond alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 8. Tarieven

De tarieven voor consulten, supplementen, behandelingen en andere verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

De tarieven van HartstikkeGezond zijn niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en worden berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van HartstikkeGezond en is verschuldigd op het moment dat HartstikkeGezond werkzaamheden ten behoeve van cliënt verricht.

Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.

HartstikkeGezond behoudt het recht de tarieven te wijzigen. Wijziging van de tarieven wordt door middel van e-mail/ nieuwsbrief per e-mail aan cliënt doorgegeven.

Artikel 9. Facturering en betaling

Betalingen dienen in principe te geschieden per pin of contact voorafgaand aan ieder consult, tenzij door de HartstikkeGezond anders is bepaald. Cliënt dient hiermee rekening te houden bij ieder consult.

Bij facturering dient het factuurbedrag door cliënt binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan contant of op bankrekening NL82INGB0660903679 tnv EAW van de Poel (HartstikkeGezond) te Heerlen.

Indien cliënt niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft HartstikkeGezond, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via 045juridisch of een ander bureau, dat de incasso’s voor HartstikkeGezond verzorgt. De daarmee verband houdende hoge kosten, komen voor rekening van cliënt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstverlening van HartstikkeGezond is sprake van een inspanningsverplichting.

HartstikkeGezond geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties en/of gevolgschade, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van HartstikkeGezond.

HartstikkeGezond is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt door de Natuurgeneeskundig Therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen al dan niet naar behoren heeft opgevolgd.

De cliënt is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan HartstikkeGezond/Therapeut.

De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij HartstikkeGezond aansprakelijk wil stellen

De aansprakelijkheid van HartstikkeGezond is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van HartstikkeGezond wordt uitbetaald.

Artikel 11. Opzegging

Cliënt en HartstikkeGezond kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 5.)

Artikel 12. Ziektekostenverzekering

HartstikkeGezond is niet verantwoordelijk en daardoor ook niet aansprakelijk te stellen voor het wel of niet nakomen van polisvoorwaarden door de ziektekostenverzekeraar.

Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het vooraf raadplegen van zijn/haar polisvoorwaarden met betrekking tot vergoedingen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en HartstikkeGezond waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt HartstikkeGezond, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin HartstikkeGezond gevestigd is.